Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2015

natyalia
17:27
2358 6bdc 500
Reposted fromkaraibski karaibski viapastelina pastelina
17:26
0036 a170 500

April 21 2015

natyalia
17:52
7326 ca71
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaneth aneth
natyalia
17:51
2857 e656 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaschiza schiza

April 19 2015

12:00

April 07 2015

natyalia
16:30
0656 a089
Reposted fromMokne-w-deszczu Mokne-w-deszczu vialivhanna livhanna

April 05 2015

12:00

April 02 2015

natyalia
17:32
5063 5a15
Reposted frombluephoenix bluephoenix viakomplikacja komplikacja

April 01 2015

19:30

March 29 2015

12:00

March 26 2015

17:30
Play fullscreen
Mister D. feat Monsieur Z - "Tęcza" (Official Video)
17:30
Play fullscreen
Mira Kubasinska & Breakout-Poszlabym za toba
17:30
Play fullscreen
Otis Redding - Try A Little Tenderness
17:30
Play fullscreen
Natalia Sikora - Euforia
17:30
Play fullscreen
Krzysztof Zalewski - Zboża | Zelig
17:30
Play fullscreen
Hozier - Someone New

March 23 2015

natyalia
20:03
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viakomplikacja komplikacja
natyalia
20:03
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viakomplikacja komplikacja
natyalia
20:03
 lubię urodę, ale położoną na inteligencję. 
— Kownicki
Reposted fromkropka kropka viakomplikacja komplikacja
natyalia
20:03
Decyzje pod wpływem emocji, to żadne decyzje. To działania instynktowne.
— House of Card
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl